Facebook Live #2: Email Marketing

เครื่องมือที่ Carlo และเราแนะนำ

1. MailChimp

2. Mailerlite

ผมได้เขียนบทความพื้นฐานเรื่อง Email Marketing แบบเจาะลึกไว้ด้วยเหมือนกัน สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ “Email Marketing 101: ช่องทางดีๆ ที่มักถูกมองข้าม

แบงค์เป็นนักธุรกิจ นักการตลาด (Inbound Certified by HubSpot) และนักเดินทางที่หลงใหลในวิถีแห่ง Inbound Marketing นอกจาก Content Shifu แล้ว แบงค์เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Bangkokbits อีกด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ความรู้จะมีประโยชน์ที่สุดถ้าถูกส่งต่อ :)